Pakalpojuma līgums – kāzu fotografēšana

Liepāja                                                                                                                                               202_.gada ___________

Edgars Pohevičs personas kods ______-______ (turpmāk tekstā Fotogrāfs) no vienas puses un __________________ personas kods ________________ (turpmāk tekstā Pasūtītājs) no otras puses, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un apjoms

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Fotogrāfs apņemas veikt Pasūtītāja kāzu fotografēšanu un ar to saistītos pakalpojumus.

1.2. Kāzu fotografēšana ilgst 14 stundas, tai skaitā:

    • sākums ____________ pulksten _______;
    • beigas __________ pulksten 01:00;

1.3. Izpildītājs kāzu fotografēšanu veic fotoreportāžas stilā, fotografējot arī grupas un uzņemot atsevišķu personu pozētās bildes. Izpildītājs iespēju robežās ievēro Pasūtītāja norādījumus un fotografēšanu veic atbilstoši savai profesionālajai pieredzei.

1.4. Fotogrāfs 14-100 kalendāro dienu laikā veic fotogrāfiju apstrādi, kurā ietilpst krāsu korekcija, lai nodrošinātu reālistiskas vai nerealistiskās  krāsas, koriģē attēla kontrastu, novērš attēla defektus (putekļi uz matricas), koriģē attēla kadrējumu, ja tas ir nepieciešams, atsevišķu fotogrāfiju dublēšana melnbaltā variantā. Pasūtījuma izpildes laiks var tik pagarināts un par to pasūtītājs tiek brīdināts elektroniski (e-pastā). E=pasts norādīts anketā.

1.5. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Fotogrāfs iesniedz Pasūtītājam:

1.5.1. apstrādātas fotogrāfijas jpeg formātā;

1.5.2. fotogrāfijas sagatavotas divos izmēros –drukas izmērā un samazinātas web lietošanai;

1.5.3. fotogrāfijas izvietotas uz servera http://kazas.edgarsfoto.lv aizslēgtas zem paroles.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Pasūtītāja pienākumi:

2.1.1. ne vēlāk kā 7 dienas pirms kāzām nosūtīt Fotogrāfam kāzu norises plānu;

2.1.2. nodrošināt Fotogrāfu ar vietu pie mielasta galda tajā pašā telpā un pienācīgu ēdināšanu (tai skaitā siltas vakariņas);

2.1.3. nodrošināt Fotogrāfu ar naktsmītni, ja pakalpojuma sniegšana ir paredzēta otrajā kāzu dienā.

2.1.4. apmaksāt ceļa izdevumus saskaņā ar 4.1. punktu.

2.1.5. iepazīties ar fotogrāfa darba stilu un necelt pretenzijas par fotogrāfiju saturu un apstrādi pret Izpildītāju pēc tā nodošanas pasūtītājam;

2.1.6. nodrošināt laiku fotosesijai vismaz 1 stundu tikai ar pāri, lai tā laikā var radīt sajūtu bildes;

2.1.7. Pasūtītājam ir pienākums informēt pasākuma viesus un apmeklētājus, ka tiks veikta fotoreportāža un fotogrāfijas var tikt izmantotas 3.2.2 punkta minētajos gadījumos.

2.2. Pasūtītāja tiesības:

2.2.1. nesaskaņojot ar fotogrāfu (bet informējot) vienlaicīgi izmantot cita fotogrāfa (video operatora) pakalpojumus;

2.2.2. norādīt fotogrāfam pasūtītājam vēlamos fotografēšanas sižetus, fotografēšanas vietas, fotografējamās personas;

2.2.3. kāzu norises laikā lūgt Fotogrāfam pagarināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu. Katras papildus stundas izmaksa ir norādīta Anketā un tā tiek pieskaitīta kopējām izmaksām.

2.2.4. izvēlēties bilžu krāsu tonējumu, ja pasūtītājs vēlas bildes savādākos toņos nekā fotogrāfa pamatapstrādē. Paraugi apskatāmi šeit: http://kazas.edgarsfoto.lv/raksti/mums-patik-bildes-savadakas-krasas-vai-ta-var/

2.2.5. pieprasīt Fotogrāfam neizmantot noteiktas fotogrāfijas 3.2.2.punktā noteiktajā kārtībā, izvirzot šo prasību ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes saskaņā ar līguma 1.5.punktu.

3.Fotogrāfa tiesības un pienākumi

3.1. Fotogrāfa pienākumi:

3.1.1. ierasties uz fotografēšanu tīrās drēbēs un apavos, labā fiziskā formā.

3.1.2. nodrošināt fotografēšanas procesam nepieciešamo rezerves fototehniku (otra kamera, zibspuldze, nepieciešamie objektīvi, strāvas elementi, atmiņu kartes vai filmas);

3.1.3. fotografēšanas procesā sniegt nepieciešamās konsultācijas, ieteikumus jaunajam pārim un vedējiem, lai nodrošinātu iespējami augstu pakalpojuma kvalitāti;

3.1.4. saglabāt Pasūtītājam nododamos digitālos failus ne mazāk kā 1 gadu.

3.1.5. gadījumā, ja fotogrāfs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ, kas saistīts ar Fotogrāfu  vai viņa tuviniekiem, nevar sniegt pakalpojumu, fotogrāfam jāsniedz palīdzība Pasūtītājam, lai tiktu nodrošināta cita līdzvērtīga fotogrāfa pakalpojumi, un jāatgriež Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu saņemtais rezervācijas maksājums.

3.2. Fotogrāfa tiesības:

3.2.1. Īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (stiprs lietus, stiprs vējš, stiprs putenis); nepiemērotu telpu gadījumā; ja jaunais pāris neatvēl fotografēšanai nepieciešamo laiku; ja faktiskais kāzu fotografēšanas ilgums ir mazāks par 1.2. punktā norādīto.

3.2.2. izmantot kāzu fotogrāfijas pašreklāmas nolūkos, izstādēs, konkursos un publicitātei;

3.2.3. brīdinot Pasūtītāju, pārtraukt pakalpojuma sniegšanu necienīgas izturēšanās gadījumā pret Fotogrāfu vai tā asistentiem (ja tādi ir), ja kāzu norises gaitā kāzu dalībnieku rīcības dēļ tiek apdraudēta Izpildītāja vai asistenta dzīvība vai veselība, aizskarts gods un cieņa, vai tiek veikts apzināts tehnikas bojājums, vai mēģinājums veikt bojājumu;

3.2.4. saglabāt Pasūtītāja iemaksāto rezervācijas maksājumu saskaņā ar līguma 4.2. punktu gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem.

3.2.5. nepakļauties Pasūtītāja vai citu ar to saistīto personu aicinājumiem pārkāpt normatīvos tiesību aktus vai vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas, tostarp –  nepārkāpt ceļu satiksmes noteikumus gadījumos, kad Izpildītājs pārvietojas ar savu transportlīdzekli;

3.2.6. pagarināt 1.4.punktā norādīto pasūtījuma izpildes laiku veselības sarežģījumu gadījumā.

3.3. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs vienpusēji pārceļ Kāzu datumu, Izpildītājam ir tiesības izvērtēt un pēc saviem ieskatiem piekrist Pasūtītāja lūgumam pārcelt šajā Līgumā paredzēto pakalpojumu uz jauno kāzu datumu, ievērojot zemāk norādītos nosacījumus:

3.3.1. Ja kāzu datums tiek pārcelts tā paša kalendārā gada ietvaros un Izpildītājs ir pieejams, rezervācijas maksājums tiek ieskatīts jaunajā rezervācijā;

3.3.2.      Ja tiek noteikts jauns kāzu datums nākamā kalendārā gada ietvaros, Līguma 4.1. punktā paredzētajai atlīdzībai tiek pievienota pārcelšanas maksa papildus 50% apmērā no saskaņā ar 4.2. punktu iemaksātā rezervācijas maksājuma.

3.4.      Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs vienpusēji pārceļ Kāzu datumu, un Izpildītājs jaunajā noteiktajā datumā piedalīties nevar citu rezervāciju dēļ, Izpildītājs atgriež 50% no rezervācijas maksājuma Pasūtītājam.

3.5. Fotogrāfs ir tiesīgs pieprasīt pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā arī tad:

3.5.1. Ja pasūtītājs samazina pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu.

3.5.2. Ja pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta Līguma 3.2.3. punktā paredzētajā gadījumā.

4. Norēķinu kārtība

4.1. Atlīdzība par Fotogrāfa izpildīto darbu saskaņā ar līguma 1.punktu ir norādīta anketā.

4.2. Anketas izveides brīdī vai 10 kalendāro dienu laikā pēc Anketas saņemšanas elektoroniski e-pastā, veicot naudas iemaksu, Pasūtītājs samaksā Fotogrāfam rezervācijas maksājumu, kura apjoms norādīts Anketā. Fotogrāfs tiek uzskatīts par rezervētu pasūtījuma veikšanai tikai pēc depozīta maksājuma saņemšanas. Veicot maksājumu Pasūtītājs piekrīt līguma noteikumiem un Anketas datu pareizībai.

4.3. Atlikusī summa saskaņā ar 4.1. punktu Pasūtītājam ir jāsamaksā Fotogrāfam pasūtījuma izpildes dienā (kāzu dienā). Gadījumā, ja radušās papildus izmaksas saskaņā ar līguma 2.2.3 punktu vai pārsniegtas transporta izmaksas, kuras iekļautas cenā, Pasūtītājs samaksā līdz pasūtījuma izpildes beigām.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses nav atbildīgas par līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi, kurus  attiecīgā Puse nav varējusi ietekmēt un kurus tā nevarēja paredzēt, tajā skaitā kara vai terora akti, ugunsgrēks, plūdi, sprādziens, zemestrīce vai citi dabas spēki, pilsoņu nemieri, jebkādi streiki vai darba traucējumi.

5.2. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt līguma saistības šī līguma 5.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un iespējamo ilgumu. Minētā termiņa neievērošanas gadījumā attiecīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz 6.1. punktā minētajiem apstākļiem

5.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkura Puse drīkst izbeigt šī Līguma izpildi par to paziņojot otrai Pusei rakstiskā veidā.

5.4.      Puses nepārprotami vienojas, ka Latvijas Republikas Ministru kabineta vai citu iestāžu vai valsts orgānu izsludinātās ārkārtējās situācijas vai cita veida izņēmuma stāvokļi saistībā ar Covid-19 izraisīto pandēmiju vai epidēmijām, kā arī visi citi Covid-19 izraisītas pandēmijas apkarošanai izsludinātie ierobežojumi vai aizsardzības pasākumi (izņemot tiešus fotografēšanas aizliegumus) neatkarīgi no tā, vai tos ir noteikusi varas iestādes Latvijā vai jebkurā citā valstī, nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē.

6.Pārējie noteikumi

6.1. Līgums tiek sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

6.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā esamību.

6.3. Puses apņemas aizsargāt un neizpaust trešajai personai sakarā ar šī Līguma izpildi iegūto tehnisko, komerciālo un citu informāciju. Iepriekšminētā informācija jebkurā laikā uzskatāma par konfidenciālu

6.4. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka viņa partneris (laulātais) ir iepazīstināts ar līguma saturu un piekrīt līguma nosacījumiem.

6.5. Pasūtītājs ir iepazinies ar Izpildītāja portfolio un neceļ pretenzijas pret Izpildītāju par sagaidāmo foto saturu un apstrādes veidu un stilu pēc to nodošanas Pasūtītājam. Pasūtītājs apzinās, ka fotografēšanas pakalpojums šī Līguma ietvaros tiks sniegts atbilstoši Izpildītāja darba stilam un profesionālajam skatījumam, līdz ar to Izpildītājam ir tiesības izvēlēties fotoreportāžas sižetus.

6.6. Tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem (fotogrāfijām) pieder Izpildītājam (Autortiesību likuma 14.pants).

6.7. Visi strīdi un domstarpības, kas līguma izpildes gaitā radušies starp Pusēm, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā, bet ja vienošanos vai izlīgumu nav iespējams panākt viena mēneša laikā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.8. Ja Līguma izpildes laikā rodas jautājumi, kas saistīti ar Līguma priekšmetu, bet kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji noformē to rakstveidā kā pielikumu jau noslēgtajam Līgumam, un tas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 7. Pušu paraksti

Fotogrāfs:                                                                                                        Pasūtītājs:

__________________                                                                                       _________________

Izmaiņas līgumā veiktas 2021.09.24