Pakalpojumu līgums

 

Liepāja                                                                                                                     

(pilsēta)                                                                                                                                                                                                                                             (datums)

 

Edgars Pohevičs personas kods ______-_____ (turpmāk tekstā Fotogrāfs) no vienas puses un __________________ personas kods ______-_____ (turpmāk tekstā Pasūtītājs) no otras puses, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

 

 1. Līguma priekšmets un apjoms 
 • Pasūtītājs uzdod, bet Fotogrāfs apņemas veikt Pasūtītāja kāzu fotografēšanu un ar to saistītos pakalpojumus.
 • Kāzu fotografēšana ilgst 14 stundas, tai skaitā:
  • sākums ____________ pulksten _______;
  • beigas __________ pulksten 01:00;
 • Kāzas tiek fotografētas reportāžas stilā, kā arī grupas un atsevišķu personu pozētās bildes ievērojot Pasūtītāja norādījumus un personisko pieredzi.
 • Fotogrāfs 14-90 kalendāro dienu laikā veic fotogrāfiju apstrādi, kurā ietilpst krāsu korekcija, lai nodrošinātu reālistiskas krāsas, koriģē attēla kontrastu, novērš attēla defektus (putekļi uz matricas), koriģē attēla kadrējumu, ja tas ir nepieciešams. Pasūtījuma izpildes laiks var tik pagarināts un par to pasūtītājs tiek brīdināts elektroniski (e-pastā).
 • Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Fotogrāfs iesniedz Pasūtītājam:
  • ne mazāk kā 700 apstrādātas fotogrāfijas jpeg formātā ierakstītas DVD diskā.;
  • fotogrāfijas sagatavotas trīs izmēros – oriģinālizmērā, 10x15 un samazinātas web lietošanai;
  • sagatavots bilžu slaidšovs (vienas dziesmas garumā 3-5min);
  • fotogrāfijas izvietotas uz servera http://mans.edgarsfoto.lv aizslēgtas zem paroles.
 1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
 • Pasūtītāja pienākumi:
  • ne vēlāk kā 7 dienas pirms kāzām nosūtīt Fotogrāfam kāzu norises plānu;
  • nodrošināt Fotogrāfu ar vietu pie mielasta galda tajā pašā telpā un pienācīgu ēdināšanu;
  • nodrošināt Fotogrāfu ar naktsmītni, ja to paredz pakalpojuma sniegšanas ir paredzēta otrajā kāzu dienā.
 • Pasūtītāja tiesības:
  • Nesaskaņojot ar fotogrāfu (bet informējot) vienlaicīgi izmantot cita fotogrāfa (video operatora) pakalpojumus;
  • norādīt fotogrāfam pasūtītājam vēlamos fotografēšanas sižetus, fotografēšanas vietas, fotografējamās personas;
  • kāzu norises laikā lūgt Fotogrāfam pagarināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu. Katras papildus stundas izmaksa ir Eur40 un tā tiek pieskaitīta kopējām izmaksām.
  • pieprasīt Fotogrāfam neizmantot noteiktas fotogrāfijas 3.2.2.punktā noteiktajā kārtībā, izvirzot šo prasību ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes saskaņā ar līguma 1.5.punktu.
 1. Fotogrāfa tiesības un pienākumi 
 • Fotogrāfa pienākumi:
  • ierasties uz fotografēšanu tīrās drēbēs un apavos, labā fiziskā formā.
  • nodrošināt fotografēšanas procesam nepieciešamo rezerves fototehniku (otra kamera, zibspuldze, nepieciešamie objektīvi, strāvas elementi, atmiņu kartes vai filmas);
  • fotografēšanas procesā sniegt nepieciešamās konsultācijas, ieteikumus jaunajam pārim un vedējiem, lai nodrošinātu iespējami augstu pakalpojuma kvalitāti;
  • saglabāt Pasūtītājam nododamos digitālos failus ne mazāk kā 1 gadu.
  • gadījumā, ja fotogrāfs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ, kas saistīts ar Fotogrāfu vai viņa tuviniekiem, nevar sniegt pakalpojumu, fotogrāfam jāsniedz palīdzība Pasūtītājam, lai tiktu nodrošināta cita līdzvērtīga fotogrāfa pakalpojumi, un jāatgriež Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu saņemtais avanss. 
 • Fotogrāfa tiesības:
  • samazināt sniedzamo pakalpojumu apjomu īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (lietus, vējš, putenis), nepiemērotu telpu gadījumā, gadījumā, ja fotografēšanas procesā piedalās citi fotogrāfi un/vai vairāk par vienu video operatoru, ja jaunais pāris neatvēl fotografēšanai nepieciešamo laiku;
  • izmantot kāzu fotogrāfijas pašreklāmas nolūkos, izstādēs, konkursos un publicitātei;
  • pārtraukt pakalpojuma sniegšanu brīdinot Pasūtītāju necienīgas izturēšanās gadījumā pret Fotogrāfu, ja tiek kāzu norises gaitā kāzu dalībnieku rīcības dēļ tiek apdraudēta fotogrāfa dzīvība vai veselība, vai tiek veikts apzināts fototehnikas bojājums, vai mēģinājums veikt bojājumu;
  • saglabāt Pasūtītāja iemaksāto avansu saskaņā ar līguma 4.2. punktu gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem.
 1. Norēķinu kārtība 
 • Atlīdzība par Fotogrāfa izpildīto darbu saskaņā ar līguma 1.punktu tiek noteikts EUR___ (______________ Eur) apmērā. Ja Fotogrāfs izmanto savu transportu, papildus ir jāmaksā Eur17/100km.
 • Līguma parakstīšanas brīdī vai 10 kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, veicot naudas iemaksu, Pasūtītājs samaksā Fotogrāfam avansu Eur200 apmērā. Fotogrāfs tiek uzskatīts par rezervētu pasūtījuma veikšanai tikai pēc avansa saņemšanas.
 • Atlikusī summa un transporta izmaksas saskaņā ar 4.1. punktu Pasūtītājam ir jāsamaksā Fotogrāfam līdz vai vienlaicīgi ar pasūtījuma izpildes pabeigšanu (DVD ar fotogrāfiju failiem) saskaņā ar līguma 1.5.punktu. 
 1. Nepārvarama vara
 • Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, valsts varas izdotie likumi un lēmumi, kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi par neiespējamu, atbrīvo Līgumslēdzējus no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
 • Līguma 5.1. punktā minēto, nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, Līgumā paredzēto saistību izpildes termiņi tiek pagarināti, atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.
 1. Pārējie noteikumi
 • Līgums tiek sastādīts uz 2 (lapām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram;
 • Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka otra puse (laulātais) ir iepazīstināta ar līguma saturu un piekrīt līguma nosacījumiem;
 • Ja Līguma izpildes laikā rodas jautājumi, kas saistīti ar Līguma priekšmetu, bet par kuriem nav runa šajā Līgumā, Līgumslēdzēji noformē to kā papildinājumu jau noslēgtam Līgumam, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
 1. Īpašie noteikumi

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1. Pušu paraksti

Fotogrāfs:                                                                                                                                                                                                                             Pasūtītājs:        

__________________                                                                                                                                                                                               _________________